ข่าวจากหนังสือพิมพ์ "มติตรัง" ปีที่ 19 ฉบับที่ 628 ประจำวันที่ 16-28 กุมภาพันธ์ พุุทธศักราช 2558 หน้า 4