ข่าวจากสำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พุทธศักราช 2558