ข่าวจากหนังสือพิมพ์ "มติตรัง" ปีที่ 19 ฉบับที่ 627 ประจำวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2558 หน้า 12