ข่าวจากหนังสือพิมพ์ "ข่าวเมืองตรัง" ปีที่ 7 ฉบับที่ 151 ประจำวันที่ 1-15 เมษายน พุทธศักราช 2558 หน้า 1, 14