ข่าวจากสำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำวันจันทร์ที่ 6 เมษายน พุทธศักราช 2558