ข่าวจากสำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พุทธศักราช 2558