ข่าวจาก สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง ประจำวันที่ 27 มีนาคม พุทธศักราช 2558