ภาพข่าวจากหนังสือพิมพ์ "มติตรัง" ปีที่ 19 ฉบับที่ 629 ประจำวันที่ 1-15 มีนาคม พุทธศักราช 2558 หน้า 4