ภาพข่าวจากหนังสือพิมพ์ "ข่าวเมืองตรัง" ปีที่ 7 ฉบับที่ 149 ประจำวันที่ 1-15 มีนาคม พุทธศักราช 2558 หน้า 4