ภาพข่าวจากหนังสือพิมพ์ "รักษ์ตรัง" ปีที่ 23 ฉบับที่ 536 ประจำวันที่ 1-31 มีนาคม พุทธศักราช 2558 หน้า 5