นางสาวปรียาภรณ์ ชมมะลัง นศ. วสส.ตรัง เป็นตัวแทนสมาชิกชมรมในการเข้าค่ายพัฒนาสมาชิก และเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE