นพ.สมควร หาญพัฒนชัยกูร ให้เกียรติเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ ผช.สาธารณสุข วันที่ 27 มิถุนายน 2556 ณ ห้องอบรมชั้น 3