โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2556 ณ อาคารอำนวยการ วันที่ 19 กรกฎาคม 2556