เข้าร่วมกิจกรรมการประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง โดยชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ได้เข้ารับการประเมินชมรมในครั้งนี้ด้วย