และคณาจารย์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์