เข้าร่วมเก็บตัวอย่างอากาศ ณ โรงโม่หิน ร่วมกับทีม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา