เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง รายการก่อสร้างอาคารเรียนและหอพักนักศึกษา 6 ชั้น ครั้งที่ 11(1/2558)