รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนา งานสาธารณสุขระดับจังหวัด(คปสจ) จังหวัดตรัง ครั้งที่ 3/2558