บริจาคอาหารและสิ่งของในเดือนรอมฎอน ณ มัสยิดบ้านทุ่งหนองแห้ง ต. ในควน อ. ย่านตาขาว จ. ตรัง วันที่ 19 กรกฎาคม 2556