ร่วมกิจกรรมปลูกพรรณไม้ประจำวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง (สิรินธรวัลลี)