เป็นประธานการประชุมศิษย์เก่า วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง