ร่วมพิธีเปิดป้ายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และป้ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน