ร่วมพิธีเปิดงานเชิดชูพระยารัษฎา บิดายางพาราไทย และวันยางพาราแห่งชาติ ประจำปี 2558