ร่วมต้อนรับ นพ.อภิชาติ รอดสม ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก และคณะ