ร่วมรังวัดสอบเขตที่ดินในการสร้างศูนย์บริการสุขภาพของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินรธร จังหวัดตรัง