โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการของอาจารย์เครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ (ระยะที่2)