ร่วมสำรวจวางผังงานโครงสร้าง ในการก่อสร้างอาคาร ศูนย์บริการสุขภาพ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง