คณะติดตามประเมินผลการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยง โดย สมศ. ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริหาร วันที่ 24 กรกฎาคม 2556