เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ