เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฎิบัติการฉุกเฉินการแพทย์