เป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2558