กศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ ๓ ศึกษาดูงานระบบบำบัดน้ำเสียประเภทอุตสาหกรรมอาหาร HACCP กับสุขาภิบาลอาหาร GMP กับสุขาภิบาลอาหาร