เข้าร่วมประชุม ในที่ประชุมผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก (ทปอ.สบช.)