สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้สถานศึกษา ณ ห้องรับรอง วันที่ 24 กรกฎาคม 2556