นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนชั้นปีที่ ๓ ศึกษาดูงานระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Aerated Lagoon ของเทศบาลนครตรัง และการเยี่ยมชมการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อบำบัดน้ำเสีย และน้ำทิ้งจากระบบบำบัดนำเสีย