เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง "การเตรียมพร้อมและเตรียมรุก สู่ประชาคมอาเซียน" ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ และการลงทุน โดย คุณกษิต ภิรมย์