ประชุมผู้บริหารในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ 3/2558