ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินการดำเนินงานในพื้นที่ การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประเภทสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา