ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ร่วมสังเกตการณ์การประชุมอบรมการพัฒนาศักยภาพ อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชนตามกลุ่มวัย ปี 2558