ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินการดำเนินงานในพื้นที่ ของชมรม TO BE NUMBER ONE ปุ้มปุ้ย ปลายิ้ม