เป็นประธานการ ประชุมปรับแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558 (รอบ 6 เดือน)