Get Adobe Flash player

ประสิทธิภาพผลของโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มร่วมกับกิจกรรมศิลปะบำบัดต่อการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านศรีตรัง