Get Adobe Flash player

การศึกษาปริมาณของสารตกค้างของกลุ่มยาฆ่าแมลงออร์กาโนฟอตเฟสและคาร์บาเมดในผักของ ในตลาดสดในเขตเมือง จังหวัดตรัง