ดร.กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ ร่วมประชุมการนำเสนอ การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครตรัง