เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์ในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรให้มีความรู้และทักษะ ในการเขียนรายละเอียดของหลักสูตร มคอ. 2 (Programme Specification)