เข้าร่วมฟัง อ.กีรติ พลเพชร วิทยากรในการเสวนา เรื่อง "Mini KM EdPEx" แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ