เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนา งานสาธารณสุขระดับจังหวัด(คปสจ) จังหวัดตรัง ครั้งที่ 4/2558