เข้าร่วมประชุมซักซ้อมการดำเนินโครงการสมโภชศาลหลักเมืองตรัง 204 ปี เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 88 พรรษา ประจำปี 2558