เข้าร่วมประชุมพิจารณาคำชี้แจงและร่างข้อบังคับตามร่างพระราชบัญญัติ สถาบันพระบรมราชชนก