เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกปฎิบัติงาน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) ชั้นปีที่ 2